Algemene gebruiksvoorwaarden

1.    TOEPASSINGSGEBIED VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN 

1.1    Deze algemene voorwaarden regelen het eventuele gebruik van de website www.ouftitourisme.be (hierna de "Site" genoemd), de inhoud ervan en de informatie die erop te vinden is. Ze zijn van toepassing op alle toeristische diensten/producten die de Gebruiker vanop de Site bij een Partnerleverancier reserveert. 

1.2    Elk gebruik van de Site houdt automatisch in dat deze algemene gebruiksvoorwaarden moeten worden erkend en gerespecteerd.

1.3    Ze zijn in het Frans en in andere talen opgesteld (Engels, Nederlands en Duits).

1.4    Deze algemene voorwaarden kunnen op elk ogenblik worden aangepast. In dat geval worden op een reservering van toeristische diensten/producten de algemene voorwaarden toegepast die op het ogenblik dat de Gebruiker zijn reservering definitief bevestigde, op de Site stonden. 

1.5    De algemene voorwaarden kunnen altijd en vanaf elke pagina van de Site worden geraadpleegd. De Gebruiker kan de algemene voorwaarden bijhouden door ze op de harde schijf van zijn computer of op een andere duurzame drager op te slaan of door ze op papier af te drukken. Op die manier kan hij er altijd naar teruggrijpen. Hij alleen is verantwoordelijk voor het bijhouden van de algemene voorwaarden. 

1.6    De toeristische diensten/producten die de Gebruiker via de Site heeft gereserveerd, zijn dus onderworpen aan deze algemene gebruiksvoorwaarden. Maar we vestigen de aandacht van de Gebruiker op het feit dat die ook onderhevig zijn aan de algemene verkoopsvoorwaarden van de Partnerleverancier van de gereserveerde diensten/producten.

1.7    De Gebruiker kan de afzonderlijke algemene verkoopsvoorwaarden van elke Partnerleverancier nalezen via een hyperlink die tijdens de reservering verschijnt of in de e-mail staat die de Gebruiker na betaling ter bevestiging van de reservering ontvangt. 

2.    ERKENNING

2.1    Bij elke reservering die via de Site is geplaatst en geregeld, bevestigt de Gebruiker dat hij kennis heeft genomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en van de algemene verkoopsvoorwaarden van de Partnerleverancier van de gewenste diensten/producten. Hij verklaart ook dat hij deze voorwaarden volledig en in hun totaliteit aanvaardt. Hij doet dit door een hokje aan te kruisen dat hier speciaal naar verwijst. 

2.2    Indien de Gebruiker de algemene voorwaarden niet aanvaardt, is het technisch onmogelijk verder te gaan met de reservering. 

3.    ONDERWERP EN OMSCHRIJVING VAN DE WEBSITE "OUFTITOURISME.BE"

3.1    De Site www.ouftitourisme.be wordt uitgegeven door de Vereniging Zonder Winstoogmerk "Toerismefederatie van de Provincie Luik", kortweg "TFPL", met zetel op de Place de la République Française 1 in Luik (België). De TFPL is ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0402.398.857.

3.2    Via de Site "OUFTITOURISME.BE" zorgt de TFPL voor een online reserveringsplatform van toeristische diensten/producten van de Provincie Luik (toegangsbewijzen voor bepaalde musea en andere toeristische bezienswaardigheden en attracties, overnachtingen, totaalpakketten met toegangsbewijzen, overnachtingen, ...). Die diensten en producten worden door de Partnerleveranciers aangeboden en voor de Gebruikers gecommercialiseerd.

3.3    Het gaat om een "toeristische marktplaats" die via systemen voor communicatiegateways en met de "Open System"-technologie wordt beheerd. Die systemen zijn ontwikkeld door de vereenvoudigde aandelenvennootschap volgens het Franse recht "ALLIANCE RESEAUX" (met maatschappelijke zetel in de Rue Saint Exupéry 26 in 73300 Saint-Jean-de-Maurienne in Frankrijk, ingeschreven bij de Griffie van de Handelsrechtbank van CHAMBERY onder het nummer 393953278). 
3.4    Het is de bedoeling dat de Site een instrument van algemeen nut is dat ter beschikking van de Partnerleveranciers wordt gesteld. Hiermee kunnen ze hun toeristische diensten/producten, zoals overnachtingen en ontspanningsactiviteiten, rechtstreeks verspreiden en verkopen.

3.5    Onze partners zijn volledig zelf verantwoordelijk voor het leveren en uitvoeren van de toeristische diensten/producten die ze op de Site aanbieden. Ze passen hierop tevens hun eigen algemene verkoopsvoorwaarden toe. Het is dus aan de Gebruiker om, vooraleer hij op de Site een definitieve reservering plaatst, zelf kennis te nemen van de algemene verkoopsvoorwaarden van elke partnerleverancier van de gewenste diensten/producten. 

3.6    De TFPL verspreidt toeristische diensten/producten op haar Site, maar doet dit enkel en alleen als tussenpersoon tussen de Gebruiker van de Site en de Partnerleverancier. Als gevolg daarvan gaat de Gebruiker die via OUFTITOURISME.BE een reservering plaatst, een rechtstreekse contractuele overeenkomst aan met de Partnerleverancier van die reservering. 

3.7    Daarnaast is het mogelijk dat de TFPL af en toe in eigen naam en voor eigen rekening combi-pakketten op de Site aanbiedt met verschillende toeristische diensten en/of producten (toegangsbewijzen voor musea, overnachtingen, restaurants, ...). 

3.8    In dat geval gebeurt de levering en uitvoering van combi-pakketten die de TFPL op de Site aanbiedt uitsluitend onder haar eigen verantwoordelijkheid. Die aanbiedingen op de Site zijn in dat geval onderhevig aan deze algemene gebruiksvoorwaarden en aan de algemene verkoopsvoorwaarden van de TFPL zelf. 

3.9    We vermelden nadrukkelijk dat de TFPL in dat geval de overeenkomst in kwestie rechtstreeks met de Gebruiker aangaat. Voor vragen of klachten over de reservering moet de Gebruiker zich dan ook rechtstreeks tot de TFPL wenden. Hetzelfde geldt bij vragen om de reservering te wijzigen of te annuleren. Dit alles gebeurt volgens de aanwijzingen en voorwaarden die in de algemene verkoopsvoorwaarden bij de betreffende pakketten van de TFPL staan aangegeven. 

3.10    De toeristische diensten/producten die op de Site worden aangeboden, zijn enkel beschikbaar voor privégebruik en zijn niet bestemd voor commercieel gebruik. Ze zijn niet bedoeld voor commerciële activiteiten, of commerciële of concurrentiële doeleinden. 

4.    HET ONLINE CONTRACT, GELDIG VOOR ALLE TOERISTISCHE DIENSTEN/PRODUCTEN 

4.1    De Gebruiker van de Site die een aangeboden toeristische dienst of product reserveert/koopt, moet minstens achttien jaar oud zijn. Hij moet juridisch in staat zijn alleen een contract af te sluiten en moet de Site gebruiken volgens de algemene voorwaarden die gelden op het ogenblik van de definitieve bevestiging van zijn reservering. 

4.2    Het online reserveringsproces op de Site verloopt volgens vier stappen:

- stap 1: via de keuze "toevoegen aan de winkelmand" selecteert de Gebruiker de gewenste diensten/producten;

- stap 2: eens de inhoud van zijn winkelmand definitief vastligt, vult de Gebruiker zijn persoonlijke gegevens in de verplichte velden van het reserveringsformulier in (naam, voornaam, adres, ...). Daarna bevestigt hij deze informatie;

- stap 3: de Gebruiker aanvaardt de algemene gebruiksvoorwaarden van de Site en de aparte algemene verkoopsvoorwaarden van elke gereserveerde dienst/product zonder voorbehoud;

- stap 4: de Gebruiker bevestigt de reservering definitief door zijn bankgegevens in te vullen en te bevestigen. Hij betaalt de integrale prijs en doet dit via het beveiligde online betalingssysteem dat op de Site is geïnstalleerd. 

4.3    We maken de Gebruiker erop attent dat de persoonsgegevens die hij op het online reserveringsformulier heeft ingevuld, net zoals zijn bankgegevens (uitsluitend voor hotels), worden doorgegeven aan de Aanbieder van de gereserveerde dienst/product. 

4.4    Na afloop van de vierde stap van het afsluiten van het online contract, is de reservering van de Gebruiker vast en definitief. Dit alles onder de opschortende voorwaarde dat de Leverancier de beschikbaarheid van de gewenste diensten/producten bevestigt. 

4.5    De beschikbaarheid van de Leverancier wordt dan ook rechtstreeks op de Site weergegeven. Dit gebeurt op basis van de informatie die de Leverancier zelf doorgeeft. Die beschikbaarheid heeft echter slechts een indicatieve waarde. Ze hangt af van het aantal transacties dat gelijktijdig en via de verschillende marketingkanalen verloopt (websites, telefoon, mail). Bij een dubbele boeking moet de Leverancier in kwestie de Gebruiker contacteren om het probleem in der minne te regelen en de Gebruiker eventueel terug te betalen. 

4.6    De Leverancier van de gereserveerde diensten/producten stuurt de Gebruiker vervolgens (automatisch via het Open System) een bevestigingsmail. Daarin staan de gereserveerde diensten (in de hoofdtekst van de mail of als bijlage), de betaalde prijs, het adres van de Gebruiker en ook de bijzondere voorwaarden die eigen zijn aan de Leverancier en aan de reservering in kwestie. De Gebruiker krijgt daarop nog de mogelijkheid zijn reservering te wijzigen of te annuleren.
 
4.7    De Leverancier stuurt de bevestigingsmail (automatisch via het Open System) naar het e-mailadres dat de Gebruiker op het reserveringsformulier heeft ingevuld. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de Gebruiker ervoor te zorgen dat de informatie die hij bij zijn reservering doorgeeft, ook correct is. 

4.8    Mocht de Gebruiker toch geen bevestigingsmail voor de reservering ontvangen, dan wordt hij verwacht om rechtstreeks contact met de betrokken Leverancier op te nemen. 

5.    GEEN MOGELIJKHEID TOT TERUGTREKKINGSRECHT 

5.1    Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van Economisch Recht, kan de Gebruiker geen beroep doen op het terugtrekkingsrecht wanneer het gaat over een reservering op afstand van "diensten met betrekking tot overnachtingen (behalve als vaste woonplaats), vervoer, verhuur van wagens, restauratie of diensten in verband met vrijetijdsactiviteiten". Het maakt hierbij geen verschil of hij de diensten op de Site samen in de vorm van een combi-pakket heeft gereserveerd, of afzonderlijk voor een welbepaalde datum of tijdens een specifieke periode. 

6.    WIJZIGING OF ANNULERING VAN EEN RESERVERING 

6.1    Wanneer een Gebruiker een dienst/product op de Site heeft gereserveerd, kan hij die na bevestiging niet meer online wijzigen. Daarom is het van het grootste belang dat hij vóór de definitieve bevestiging goed nakijkt of alle ingevulde informatie juist en volledig is.

6.2    Voor een aanvraag tot wijziging moet de Gebruiker zich altijd rechtstreeks richten tot de betrokken Partnerleverancier. Hij doet dit volgens de instructies in de e-mail die hij ter bevestiging van zijn reservering heeft ontvangen. De Partnerleverancier behandelt de aanvraag tot wijziging volgens zijn eigen algemene verkoopsvoorwaarden, waarbij de TFPL derde partij is. 

6.3    In principe kan de Gebruiker een reservering die hij via de Site heeft geplaatst, ook annuleren. Hiervoor moet hij zich binnen gestelde termijn tot de Leverancier wenden. Hij moet de modaliteiten en voorwaarden volgen zoals die vermeld staan in de algemene verkoopsvoorwaarden van de betrokken Partnerleverancier die hij tijdens de reservering op de Site heeft aanvaard en waarbij de TFPL derde partij is. 

6.4    Een eventuele terugbetaling van de bedragen die de Gebruiker tijdens de reservering op de Site heeft overgemaakt, gebeurt door de betrokken Partnerleverancier en dit volgens zijn eigen algemene verkoopsvoorwaarden en zonder enige tussenkomst of verantwoordelijkheid van de TFPL. Die terugbetaling kan het gevolg zijn van een annulering of van een wijziging van de reservering van de Gebruiker. 

6.5    Verder is de Gebruiker ervan op de hoogte dat een annulering van een reservering afhankelijk van de algemene verkoopsvoorwaarden van de Leverancier kosten met zich mee kan brengen. In bepaalde gevallen (speciale acties, combi-pakketten, promoties, ...) is het mogelijk dat de Gebruiker die zijn reservering annuleert, bij de betrokken Partnerleverancier geen aanspraak kan maken op de terugbetaling van bedragen die hij op de Site heeft overgemaakt. 

6.6    Het is dus aan de Gebruiker om, vooraleer hij reserveert, bovenop deze algemene voorwaarden ook kennis te nemen van de algemene verkoopsvoorwaarden van de betrokken Partnerleverancier. We herhalen dat de Gebruiker tijdens het plaatsen van een reservering wordt gevraagd om zowel van deze algemene voorwaarden als van de algemene verkoopsvoorwaarden van de betrokken Leverancier kennis te nemen en ze te aanvaarden. Hij moet hiervoor ook een hokje aankruisen, anders kan hij niet verdergaan met de reservering. 

7.    TARIEVEN 

7.1    De tarieven van de diensten en producten op de Site zijn in euro uitgedrukt. Ze zijn inclusief belastingen behalve wanneer dit expliciet anders op de Site of in de e-mail ter bevestiging van de reservering staat vermeld.

7.2    De tarieven die op de Site staan aangegeven, worden door de Partnerleveranciers ook via andere marketingkanalen aangehouden (behalve wanneer de Leverancier voor speciale acties rechtstreekse promoties aanbiedt).

7.3    De Partnerleveranciers kunnen de tarieven wijzigen. Wanneer de Partnerleveranciers prijswijzigingen doorvoeren, worden de tarieven ook op de Site aangepast. 

7.4    In ieder geval zijn de tarieven die aan de Gebruiker worden gefactureerd dezelfde als de prijzen die de Partnerleverancier hanteerde op het ogenblik dat de Gebruiker zijn reservering op de Site definitief bevestigde. 

7.5    Alle speciale aanbiedingen/promoties worden ook als dusdanig aangegeven. 

8.    BETALING

8.1    De betaling van de volledige prijs voltrekt zich online bij de TFPL op het ogenblik van de reservering zelf (stap 4 van het reserveringsproces). Betalen gebeurt met de bankkaart, via het beveiligde betalingssysteem dat op de Site is geïnstalleerd.

8.2    Met dit online betalingssysteem kunnen de aankopen van verschillende diensten/producten bij verschillende leveranciers in één enkele bewerking worden betaald. De TFPL maakt de aparte bedragen daarna via (SEPA)overschrijving op de bankrekeningen van alle afzonderlijke leveranciers over. 

8.3    Wanneer de Gebruiker na de definitieve bevestiging van zijn reservering op de Site nog iets wil wijzigen (aantal personen, bijkomende diensten, ...) en zo extra kosten moet betalen, dan moet hij dit rechtstreeks met de betrokken Leverancier regelen. 

8.4    Ter herinnering, de Leverancier is rechtstreeks verantwoordelijk voor de eventuele terugbetaling van een bedrag dat de Gebruiker via de Site heeft betaald, zij het volgens zijn eigen algemene verkoopsvoorwaarden. 

9.    VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE TFPL 

9.1    Zoals hierboven bij punt 3.6 staat gepreciseerd, is de TFPL niet meer dan een tussenpersoon tussen de Gebruiker en de Leverancier. De TFPL kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die de Gebruiker kan oplopen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks:

- de volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van het contract dat rechtstreeks tussen de Gebruiker en de Leverancier is gesloten en waarbij de TFPL slechts derde partij is;

- alle foute, onduidelijke of onvolledige informatie over de voorgestelde diensten/producten van een bepaalde Leverancier die op de Site staat.

We benadrukken dat de TFPL zich bij het doorgeven van informatie op de Site altijd baseert op de gegevens die ze van de Leveranciers binnenkrijgt. De Leverancier van de dienst/product is er als enige voor verantwoordelijk dat de informatie op de Site nauwkeurig, volledig, up-to-date en juist is. Dit geldt ook voor de prijzen en de beschikbaarheid. 

9.2    De TFPL is evenmin verantwoordelijk voor schade van om het even welke aard die de Gebruiker rechtstreeks of onrechtstreeks kan oplopen doordat de Site tijdelijk buiten gebruik is (door een technische fout, onderhoud op de Site, ...) of doordat zich tijdens het reserveringsproces een probleem voordoet met de verbinding van de Site.

9.3    De TFPL kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade van om het even welke aard die de Gebruiker ondervindt, indien die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van fouten die de Gebruiker zelf heeft gemaakt bij het ingeven van de gevraagde persoonsgegevens in het reserveringsformulier. Hetzelfde geldt bij frauduleus gebruik door een derde van de bankkaart van de Gebruiker. 

9.4    De TFPL verbindt zich ten opzichte van de Gebruikers van de Site op geen enkele manier met de kwaliteit van de toeristische diensten/producten die ze voor rekening van de Partnerleveranciers op de Site verkoopt. 

9.5    De links die naar andere websites leiden, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de TFPL. De TFPL oefent geen enkele controle uit op de inhoud van die sites. Bijgevolg draagt de TFPL geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, publiciteit, producten, diensten of andere mogelijkheden die op of vanaf die websites of externe bronnen beschikbaar zijn. De TFPL heeft die bronnen niet gecontroleerd, ze heeft ze niet goedgekeurd en zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van die links.

10.    INTELLECTUELE EIGENDOM 

10.1    De Site en alle elementen waaruit die bestaat (informatie, presentatie van de Site, infrastructuur, logo's, teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, illustraties, software...) behoren tot de exclusieve eigendom van de TFPL en/of diegenen die de inhoud van de Site leveren, de verleners van de exploitatievergunningen van de software die op de Site wordt gebruikt, van partners en toeristische spelers. 

10.2    Het is de Gebruiker van de Site dan ook verboden een deel of de volledige inhoud van de Site en de informatie die erop staat zonder vooraf gegeven uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de TFPL, op welke manier dan ook te kopiëren, te wijzigen, uit te melken of te gebruiken. 

11.    NIETIGHEID

11.1    Mocht een of andere bepaling van deze algemene gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk of volledig onuitvoerbaar of ongeldig worden verklaard, dan wordt die bepaling niet langer als een deel van de algemene voorwaarden beschouwd. Dit doet op geen enkele manier afbreuk aan de geldigheid en uitvoering van de rest van de algemene voorwaarden. 

11.2    Bovendien wordt de nietig verklaarde of onuitvoerbare bepaling vervangen door een andere, geldige en uitvoerbare bepaling. Dit kan met terugwerkende kracht gebeuren, tot de datum waarop het contract dat online werd afgesloten, in werking trad. De rechtsgevolgen van de nieuwe bepaling zullen die van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling zo dicht mogelijk benaderen. 

12.    TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHIL(LEN)

12.1    Zowel deze algemene gebruiksvoorwaarden als de voorstelling van onze diensten zijn uitsluitend opgesteld en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht.

12.2    Alle geschillen en/of betwistingen die voortkomen uit de diensten die we verlenen en/of verband houden met de geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van deze algemene voorwaarden, worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik.