Verplichte gegevens

De consumenten zijn beschermd door de regelgeving inzake elektronische handel,  de handels- en marktpraktijken en bescherming van de consument.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De vereniging zonder winstoogmerk "Fédération du Tourisme de la Province de Liège" of afgekort "FTPL", met hoofdkantoor op de Place de la république Française 1 te 4000 Luik – België, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0402.398.857, verbindt zich ertoe om de vertrouwelijkheid te bewaren van de persoonsgegevens die u doorgeeft.

De verzamelde gegevens zijn uitsluitend bestemd voor FTPL en de dienstverlenende partners die betrokken zijn bij de uitvoering van de diensten en die zich er specifiek toe verbinden om de van kracht zijnde bepalingen inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer te respecteren.

De gegevens die u meedeelt worden - naargelang - alleen voor de volgende doeleinden verwerkt door FTPL: uitvoering van de overeenkomst, tevredenheidsenquête bij klanten, informatie of promoties van producten en/of diensten (direct marketing).

Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de persoonlijke levenssfeer beschikt u over het recht op informatie, toegang, wijzigingen in zekere mate verwijdering van gegevens die u aanbelangen.

U kan dus eisen dat uw persoonsgegevens gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of gewist worden als deze incorrect, onvolledig, onduidelijk of vervallen zijn.
U heeft ook steeds het recht om te weigeren dat uw gegevens gebruikt worden voor direct marketing.

Eigendomsrecht Fotos

De internetsite "www.ouftitourisme.be" en de inhoud daarvan zijn beschermd door het Belgisch intellectueel eigendomsrecht en, onder andere, door de wet op het auteursrecht en naburige rechten, de wet ter bescherming van de databanken en de wet ter bescherming van de computerprogramma's evenals, indien van toepassing, het Benelux-verdrag op het gebied van intellectueel eigendom (merken, tekeningen en modellen).

In dit kader zijn alle onderdelen van welke aard dan ook (vaste afbeeldingen, animatie-afbeeldingen, foto's, databanken, merken, illustraties, logo's, tekeningen, modellen, downloadbare documenten, enz.) op de internetsite beschermd.

In dat opzicht, behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Toeristische Federatie van de Provincie Luik (TFPL), is elke reproductie, weergave, aanpassing, gedeeltelijke of gehele aanpassing van elk onderdeel van de website, op welke manier dan ook, verboden.

Een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten kan civiele of strafrechtelijke gerechtelijke vervolging ten gevolge hebben in overeenstemming met de geldende wetgeving.

© Getty images - © Crowne Plaza - © Les Thermes de spa - © Lorquet.be - © Château des Thermes de Chaudfontaine - © FTPL - © Province de Liège service communication - © Jacques Croisier-Opéra Royal de Liège - © Orchestre Philharmonique Royal de Liège-Stéphane Dado - © Marie-Francoise Plissart - © FTPL Patrice Fagnoul - © FTPL Marie-Frédérique Dodet - © FTPL Yves Gabriel  - © FTPL Olivier Dethier - © FTPL Nicole Detilleux - © Siroperie meurens - © P.Schyns-SOFAM - © Province de Liège - © FTPL Isabelle Léonard - © Château de Modave ASBL - © Gianni Di Puma - © Yves Meelbergs - © Patrick Brouir - © Jean-Marc Léonard - © Hans Put - © Pascal Bernaerts - © Michel Collot - © Vincent Michel - © Pierre Lognoul - © Frank Van Dongen - © Francis Fraikin - © Michel Collot - © D. Ketz-Eastbelgium.com - © Avouerie d'Anthisnes - © Fort de Pontisse - © Gérard Guissard - © Fort d'Aubin-Neufchâteau - © Découvertes de Comblain - © Le Cadran - © François Brix - © OPRL-Alain Vande Craen - © Maison du tourisme Pays de Herve - © Siroperie Meurens - © OPT-Jérôme Berquez - © Au fil de Meuse - © Domaine des Hautes-Fagnes - © Monde Sauvage d'Aywaille - © Philippe Demasy - © Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel - © Didier Flavion - © Christophe Toussaint - © SNCB Station Luik-Guillemins - Ing.-Arch. Santiago CALATRAVA - © Jupiterimages - © Peugeot-Belgique-Luxembourg - © J.Godin.